Phone: 0820-2576978, 9008374904(M)    Email: vidyavardhakaschool@gmail.com

Contact Us

VIDYAVARDHAKA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Managed by Vidyavardhaka Sangha (R.), Shirva
SHIRVA-574116
UDUPI DT. KARNATAKA
Ph: 0820-2576978, 9008374904(M)
E-mail: vidyavardhakaschool@gmail.com