Phone: 0820-2576978, 9008374904(M)    Email: vidyavardhakaschool@gmail.com